calendar

 

Projekt realizowany jest przez Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od 15 listopada do 10 grudnia 2021 roku. Celem projektu jest określenie częstości występowania aktywnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w grupie studentów odbywających zajęcia praktyczne w czasie epidemii COVID-19.

heartbeat

 

Projekt badawczy zakłada serię 9-12 badań diagnostycznych (szybki test antygenowy na podstawie wymazu z nosa). Materiał zostanie pobrany w dedykowanym gabinecie zabiegowym na terenie placówki medycznej realizującej działalność dydaktyczną, zgodnie z harmonogramem (z zachowaniem 48-72h odstępów między badaniami), który zostanie przekazany każdemu badanemu.

circle

Do udziału w badaniu zaproszone zostaną wszyscy studenci, odbywający zajęcia praktyczne w okresie od 15 listopada do 10 grudnia 2021 roku. Grupy dziekańskie kwalifikujące się do badania zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem starostów grup. Badanie składa się z dwóch części - ankiety oraz badania diagnostycznego. Ankieta pozwoli zidentyfikować czynniki zwiększające ryzyko zakażenia koronawirusem wśród studentów. Na potrzeby badania diagnostycznego pobrany zostanie wymaz z nosa w celu wykrycia białek (antygenów) charakterystycznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Użyte zostaną tzw. szybkie testy antygenowe, co w przeciwieństwie do testów RT-PCR pozwoli na skrócenie czasu od pobrania materiału do uzyskania wyniku oraz zmniejszy dyskomfort podczas pobrania materiału (wymaz z nosa, w przeciwieństwie do wymazu z nosogardła wiąże się z mniejszym dyskomfortem podczas pobierania). Udział w badaniu uwzględnia standardowe metody diagnostyczne oraz nie wiąże się z istotnie zwiększonym ryzykiem zdrowotnym dla uczestnika. Materiał zostanie pobrany 2-3 razy w tygodniu, w zależności od harmonogramu zajęć.

Do udziału w badaniu zaproszone zostaną wszyscy studenci, odbywający nieprzerwanie zajęcia praktyczne w okresie od 15 listopada do 10 grudnia 2021 roku. Grupy dziekańskie kwalifikujące się do badania zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem starostów grup. Badanie składa się z dwóch części - ankiety oraz badania diagnostycznego. Ankieta pozwoli zidentyfikować czynniki zwiększające ryzyko zakażenia koronawirusem wśród studentów. Na potrzeby badania diagnostycznego pobrany zostanie wymaz z nosa w celu wykrycia białek (antygenów) charakterystycznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Użyte zostaną tzw. szybkie testy antygenowe, co w przeciwieństwie do testów RT-PCR pozwoli na skrócenie czasu od pobrania materiału do uzyskania wyniku oraz zmniejszy dyskomfort podczas pobrania materiału (wymaz z nosa, w przeciwieństwie do wymazu z nosogardła wiąże się z mniejszym dyskomfortem podczas pobierania). Udział w badaniu uwzględnia standardowe metody diagnostyczne oraz nie wiąże się z istotnie zwiększonym ryzykiem zdrowotnym dla uczestnika. Materiał zostanie pobrany 2-3 razy w tygodniu, w zależności od harmonogramu zajęć.

Badanie jest realizowane wśród około 1400 studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, higieny stomatologicznej, pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego WUM. Udział w badaniu jest bezpłatny i dobrowolny. Każdy uczestnik badań ma prawo do odmowy udziału w badaniu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Uczestnikowi badania przysługuje prawo do pełnej informacji na temat jego stanu zdrowia, proponowanych procedurach ujętych w badaniu oraz potencjalnych korzyściach i ryzykach z udziału w badaniu. Udział w badaniu uwzględnia standardowe metody diagnostyczne oraz nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zdrowotnym dla uczestnika badania.

Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu pozwolą określić częstość występowania obecnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród studentów kierunków medycznych. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce. Badane osoby, u których stwierdzone zostanie obecne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 otrzymają szczegółowe procedury postępowania, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego sobie i innym. Dane uzyskane podczas realizacji badania zostaną użyte na potrzeby analiz naukowych i opracowania rekomendacji dla instytucji publicznych.